Prihlásenie
Slovensky English
Nákupný košík

Obchodné podmienky / Business conditions

 

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia
Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je firma Ivan Michálek-IMI
Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými
podmienkami ešte pred objednaním tovaru . Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho, kupujúci súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.
Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2011 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na  www.modelarstvoimi.sk . Prevzatím predaného tovaru je okamih jeho prevzatia kupujúcim.
Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému druhu tovaru buď záručný list , alebo nákupný doklad ( faktúra, predajka ) - ďalej len záručný list, so zákonom uvedenými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky ( názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo ... ).


II . Dĺžka záruky
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Dĺžka záručnej doby je uvedená v záručnom liste .

III . záručné podmienky
A )
V prípade doručenia tovaru dopravcom je kupujúci povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky ( počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie balíka ) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu .
B )
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e - mailom na adresu :
iminitra@iminitra.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu
zaslať faxom, e - mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

C )
Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo firmy Ivan Michálek-IMI HOBBY CENTRUM Bratislavská 9, 949 01 Nitra.
D )
Kupujúci môže chybný tovar na adresu prevádzky doručiť osobne alebo zaslať prostredníctvom prepravnej služby. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu . Zásielka by mala byť viditeľne označené slovom " REKLAMÁCIA " a musí obsahovať reklamovaný tovar ( vrátane kompletného príslušenstva - ak nebude so servisným oddelením dopredu dohodnuté inak ) a kópiu predajného dokladu. K reklamácii musí byť priložený aj podrobný popis závady výrobku. Dostatočné kontaktné údaje kupujúceho ( spiatočná adresa, telefónne číslo alebo e - mail ). Obchodní partneri vyplnia všetky údaje týkajúce sa reklamácie do elektronického evidenčného systému.
E )
Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti
tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii . Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad ) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku ( ak sériové číslo má ).

F )
Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi
predávajúceho neschválenými, súčasťami, ani so softvérovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke.


G )Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti.
Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté :
1 ) mechanickým poškodením tovaru,
2 ) elektrickým prepätím ( viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje )
3 ) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené na prevádzkovanie výrobku.
4 ) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
5 ) pokiaľ sa závada prejavuje iba pri použití neautorizovaného spotrebného materiálu,
6 ) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami
uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
7 ) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
8 ) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom ( nátery, ohýbanie atď. ), vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
9 ) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
10 ) Neoprávneným vniknutím do zariadenia, sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie.

H )
Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu uvedenú kupujúcim v evidenčnom
systému pre Servis a reklamácie alebo na priloženom liste s popisom závady.

I)
Ak zistí technik , že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.
J )
Ak zistí technik , že príčinou problémov je nedodržanie záručných podmienok uvedených v bode G , bude reklamácia zamietnutá a bude požadované uhradenie nákladov na diagnostiku, poštovné a balné. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa vynaložených nákladov. O vyššie uvedenom postupe bude zákazník vyrozumený e - mailom.
K )
Pri odovzdaní zariadenia s možnosťou ukladania vlastných dát k oprave, odporúčame kupujúcemu zabezpečiť si vytvorenie zodpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich možnej strate. Predávajúci neručí za prípadnú stratu či poškodenie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach odovzdaného na prevedenie servisného úkonu .
L )
Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu .

IV . Spôsob vybavenia reklamácie
Zhoda s kúpnou zmluvou
Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie , že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa .
Spôsob vybavenia reklamácie
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.
Lehota na vybavenie reklamácie
Posúdenie reklamácie výrobku, vrátane voľby spôsobu vybavenia reklamácie a realizácie tohto spôsobu musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa kupujúci a zákazník nedohodnú inak .

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

1 )Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.
V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie .
O vybavení je zákazník informovaný SMS alebo e-mailom.

2 )Po vybavení reklamácie, predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo elektronicky e-mailom. Tovar bude zaslaný prepravnou službou, alebo si ho zákazník vyzdvihne v sídle firmy.

3 )Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný späť na adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane kupujúci v zákonnej 30 dňovej lehote, má kupujúci automaticky možnosť sa dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.

4 ) Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie .

V. Spotrebný materiál
Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiálje jeho životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak .
V prípade akumulátorov je jednotná životnosť 6 mesiacov.
Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať na uvedené skutočnosti,
pretože záruka sa podľa § 619 ods. 2 obč. zákona  sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku.

V Nitre dňa 1.1.2011

Ivan Michálek-IMI

 

Domov | Kontakt | Obchodné podmienky
© IMI 2005 - 2015, Všetky práva vyhradené. | created by Weblife
Počet prístupov: 756779
Počet produktov: 220